×

student3775

Plzzz help me

10a and 10b how to do

附加文件

解答 0

  • tayh
    2019-06-06 18:52:30
    利用公式(A+B)^2=A^2+2AB+B^2 及(A-B)^2=A^2-2AB+B^2
  • tayh
    2019-06-06 18:54:14
    a題 利用以上公式 A=3m, B=1 分別代入公式的左右邊,得出答案(在左邊)
請填寫內容
解答內容包含禁止的詞
請輸入你的答案
上載文件更改 ×
檔案過大
不支援此檔案
jpg, gif, png, doc, docx, pdf, xls, mov, mp4, m4a, mp3 (檔案上限為50M)