×

student3840

第一題

附加文件

解答 0

  • tayh
    2019-06-18 00:18:21
    考慮磁鐵乙, 設甲給乙的磁力為R(向上) R-mg = ma R= ma +mg 考慮磁鐵甲, 乙給甲的磁力也是R(向下) 甲的作用力= R + mg = ma + mg + mg = ma +2mg 玻璃管的作用力= Mg 因此桌面對玻璃管的反作用力=ma + 2mg + Mg
請填寫內容
解答內容包含禁止的詞
請輸入你的答案
上載文件更改 ×
檔案過大
不支援此檔案
jpg, gif, png, doc, docx, pdf, xls, mov, mp4, m4a, mp3 (檔案上限為50M)