×

student2252

5a,b

附加文件

解答 0

 • eric
  2019-10-02 17:51:44
  a. (y-5)/(x-3) = 2
 • student2252
  2019-10-02 17:55:03
  不是好明, 可唔可以清楚啲
  •  eric 2019-10-02 17:51:44
  • a. (y-5)/(x-3) = 2
 • eric
  2019-10-02 17:58:30
  這叫做點斜式,打開你的數學教科書看看便知道
  •  student2252 2019-10-02 17:55:03
  • 不是好明, 可唔可以清楚啲
請填寫內容
解答內容包含禁止的詞
請輸入你的答案
上載文件更改 ×
檔案過大
不支援此檔案
jpg, gif, png, doc, docx, pdf, xls, mov, mp4, m4a, mp3 (檔案上限為50M)