×

KenCheng

怎么列方程

附加文件

解答 0

 • eric
  2019-10-21 18:37:18
  a. P(1+20R/100)=2P, where P is the principal
 • KenCheng
  2019-10-21 18:59:57
  但b题沒有principal要怎麼求的?
  •  eric 2019-10-21 18:37:18
  • a. P(1+20R/100)=2P, where P is the principal
 • eric
  2019-10-21 19:49:26
  (P×1.05^20-P)/P × 100%
 • eric
  2019-10-21 19:52:44
  個P都係會約左: (P×1.05^20-P)/P × 100%
  •  KenCheng 2019-10-21 18:59:57
  • 但b题沒有principal要怎麼求的?
請填寫內容
解答內容包含禁止的詞
請輸入你的答案
上載文件更改 ×
檔案過大
不支援此檔案
jpg, gif, png, doc, docx, pdf, xls, mov, mp4, m4a, mp3 (檔案上限為50M)