×

dee_ta

26

附加文件

解答 0

  • 解數雜貨店
    2020-09-07 08:42:55
    a) Multiply the second term by i/i b) Multiply the first term by (1-ki)/(1-ki)
請填寫內容
解答內容包含禁止的詞
請輸入你的答案
上載文件更改 ×
檔案過大
不支援此檔案
jpg, gif, png, doc, docx, pdf, xls, mov, mp4, m4a, mp3 (檔案上限為50M)