×

Simon

Trigonometric ratios 三角比

第20題,要simplify the expressions,但我完全唔識,想求那題的例式,解法和步驟.thx

附加文件

解答 0

  • Kms
    2020-04-09 20:24:11
    把 所有tan x 化為sin x/cos x,之後約簡便可 (1+(sin x/cos x)^2)(sin x cos x ÷ sin x/cos x) =((cos^2 x+sin^2 x)/cos^2 x × cos ^2 x =1
请填写内容
解答内容包含禁止的词
请输入你的答案
上载文件更改 ×
档案过大
不支援此档案
jpg, gif, png, doc, docx, pdf, xls, mov, mp4, m4a, mp3 (档案上限为50M)